พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

22 เม.ย. 2022 17:05:42 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อบต.โนนรัง 557TOP